Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a

Projekt je vezan na dolgoročni cilj IZUM-a in to je ostati v Sloveniji in postati na Balkanu vodilna, prepoznavna, raziskovalna organizacija na področju informacijskih znanosti, družboslovja in humanistike ter izdelovati produkte na nivoju najboljših svetovnih ustanov.

Krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj

Vpetost IZUM-a v tržno okolje se kaže predvsem pri prodaji knjižničnih informacijskih sistemov, ki posredno vplivajo na učinkovit prenos znanja v industrijo oz. gospodarstvo in predstavlja vzpodbudo za nadaljnji razvoj tega področja. Prenos novih znanj in tehnologij prispeva k dvigu gospodarstva ter ustvarja dodano vrednost.

Integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost

Izgradnja prizidka bo IZUM-u omogočila vključevanje v mednarodno raziskovalno in poslovno sodelovanje, zlasti v okviru Evropske unije, prav tako tudi poglobitev vpetosti IZUM-a v slovenski in mednarodni raziskovalni in gospodarski prostor. Sodelovanje s podjetji po Sloveniji in svetu bo vodilo do hitrejšega pridobivanja znanj tako na IZUM-a, kot tudi pri podjetjih, sodelujočih z IZUM-om

Razvoj raziskovalne infrastrukture

Ker je vsakršna dejavnost IZUM-a bistveno pogojena z obstojem moderne raziskovalne infrastrukture, bo IZUM v prihodnje znaten del sredstev namenil nabavi nove in nadgradnji obstoječe opreme. Trenutno nadaljnji razvoj IZUM-a najbolj zavira prostorska stiska. Za določeno, visokotehnološko opremo, so zahteve po prostorih zelo specifične in jim je praktično nemogoče ustreči z obnovo obstoječih prostorov. Zaradi tega je nujno potrebna novogradnja in sicer gradnja prizidka k objektu IZUM ter energetska sanacija obstoječega objekta IZUM-a.

NAMEN
Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.
FINANCIRANJE
Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.
BOLJŠI POGOJI
Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.
CILJ NALOŽBE
Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.
DOMAČA STRAN: www.izum.si
E-POŠTA: izum@izum.si
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
PREŠERNOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR
TELEFON (CENTRALA): 00 386 (0)2 2520 331
FAKS: 00 386 (0)2 2524 334