Namen

Prostorska stiska

Objekt IZUM-a je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja v centru Maribora ob križišču Maistrove in Prešernove ulice. Objekt je grajen kot reprezentančna stavba takratnih družbeno političnih organizacij in ne kot izobraževalni objekt. Danes je klasificiran med stavbe splošnega družbenega pomena ter med stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Glede na čas nastanka pa danes stavba izkazuje nekatere pomanjkljivosti, ki so predvsem pomanjkanje parkirnih prostorov in za današnje pojme energetska potratnost stavbe. (Pre)bogato dimenzionirane komunikacije in skupne prostore je uporabnik delno zmanjšal s postavitvijo dodatnih pregrad.

Objekt je bil zasnovan kot arhitekturno zanimiva, celo nagrajena stavba z velikimi in razkošnimi komunikacijami, likovnimi dodatki in podobno. Glede na gradbeno prakso tistega časa pa je stavba žal zelo problematična po gradbeno – fizikalnih lastnostih: velike steklene površine na južni strani, viden beton z minimalnimi toplotnimi izolacijami na vzhodni in zahodni strani, klasična vezana lesena okna brez ustrezne sončne zaščite, zastarele in neučinkovite instalacije, nezadostna požarna varnost itd.

Dosedanja rast števila zaposlenih pa je pripeljala do skrajne prenatrpanosti poslovnih prostorov, saj je za 117 zaposlenih v obstoječem objektu na voljo le 1.057,00 m² neto delovnih površin. Zaradi temeljne strategije Instituta, ki je predvsem širitev storitev in proizvodov v države Zahodnega Balkana in širše v okviru mreže COBISS.Net, ki jo vsako leto potrdi Vlada RS ob izdaji soglasja k Letnemu programu dela IZUM-a, je v naslednjih letih pričakovati znatno povečanje števila zaposlenih (od 117 do 153 v 10 letih) V to so vštete tudi začasne zaposlitve strokovnjakov iz ciljnih držav, ki prihajajo v IZUM na daljša (tudi enoletna) usposabljanja. Planirano je, da se bo v naslednjih letih tudi število istočasnih udeležencev različnih izobraževalnih programov povečalo na 200.

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Nenehna rast cen energentov, omejenost fosilnih goriv, vpliv energetike na okolje in podnebne razmere so razlogi, ki se jih zelo zavedamo tudi v našem zavodu. Energetska sanacija starejših stavb ni samo smiselna, ampak je tudi ekonomsko upravičena, saj s tem preprečimo previsoko porabo energije.

Načrtovana prenova naše stavbe bo seveda zahtevna, a se bo investicija izplačala, saj bodo po izvedbi sanacije prihranki energije znatni. Odločitev za energetsko sanacijo stavb pa terja temeljit premislek, saj tovrstni posegi v stavbo za več desetletij zaznamujejo obratovanje in uporabnike objekta.

Namen projekta »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« pa je poleg energetske sanacije tudi zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter predvsem omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Nov prizidek bo, skupaj z obstoječim prenovljenim objektom, na 13.903,37 m² bruto tlorisnih površinah poleg varnejšega delovnega okolja omogočil tudi boljše in učinkovitejše pogoje za opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

Namen

Namen projekta je zagotoviti IZUM-u ustrezne delovne prostore, ki bodo zagotavljali ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočali nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Obenem bo projekt posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev.

Financiranje

Operacijo sofinancirajo: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; IZUM. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 7,2 milijona evrov.

Boljši pogoji

Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževanja. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme.

Cilj naložbe

Dvig raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, umeščenost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture.